Privacy Policy

Privacy Policy van www.guldendraak.be

Deze privacy policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van uw gebruik van onze website en de diensten die daarmee verband houden.

Deze verwerking wordt uitgevoerd door Brouwerij Van Steenberge als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt: “Ik verklaar dat ik de Privacy Policy volledig heb gelezen en begrepen en dat ik er zonder voorbehoud mee instem. Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals uiteengezet in deze Privacy Policy”, verklaart u dat u inderdaad deze Privacy Policy gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een mail ter versturen naar info@vansteenberge.com met als onderwerp 'Wijziging persoonsgegevens', met vervolgens meer informatie.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende ons gebruik van cookies, gelieve u onze cookie policy te lezen.

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 3 februari 2020.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Brouwerij Van Steenberge, meer specifiek de Gulden Draak Website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Brouwerij Van Steenberge niet verantwoordelijk is voor het Privacybeleid van andere sites en bronnen. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Brouwerij Van Steenberge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

1.1. GDPR Wetgeving 2018

Brouwerij Van Steenberge streeft ernaar om in 2020 te evolueren naar een 100% conformiteit, conform de GDPR-wetgeving.

De GDPR-wetgeving - Algemene verordening gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevingskader met rechtstreekse werking in België en de rest van de EU. Deze wetgeving vervangt de Privacywet van 1992.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor betrokkenen en verplichtingen voor verwerkers en controllers.

Dit privacybeleid is slechts een van de vele stappen die we hiervoor nemen. We zullen onze documentatie - met genomen stappen - graag tonen indien zo verzocht.

1.2 Policy overzicht

PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN EN GEBRUIK VAN DE VOLGENDE DIENSTEN

ANALYTICS:
GOOGLE ANALYTICS


Persoonsgegevens: Cookies en gebruikersdata

DE GEBRUIKER CONTACTEREN:
CONTACTFORMULIER


Persoonsgegevens: Adres, stad, bedrijfsnaam, e-mailadres, voornaam en familienaam

Gebruikte verwerkingsgrond : Toestemming

VERKOOP VAN GOEDEREN:
BESTELFORMULIER

Persoonsgegevens: Adres, voornaam en familienaam, methode betaling

Gebruikte verwerkingsgrond : noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en wettelijke verplichting

2. Types verzamelde gegevens

Tussen de soorten persoonlijke gegevens die deze applicatie op zichzelf of via derden verzamelt, staan onder meer: cookies, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en stad.
Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens vindt u in de specifieke delen van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer deze toepassing wordt gebruikt.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze toepassing gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het voor deze toepassing onmogelijk maken om zijn diensten te verstrekken. In gevallen waarin deze toepassing specifiek bepaalt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om deze gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Brouwerij Van Steenberge.
Elk gebruik van Cookies of van andere trackingtools - door deze applicatie of door de eigenaren van services van derden die door deze applicatie worden gebruikt - dient het doel van het leveren van de service die door de gebruiker is vereist, naast alle andere doeleinden die worden beschreven in dit document en in het cookiebeleid, indien beschikbaar.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze applicatie en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

2.1 Manier en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde verantwoordelijke personen, die betrokken zijn bij de werking van deze Toepassing (administratie, verkoop, marketing, juridische, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derden), technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus. Indien nodig treden zij op als Data Processors of Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de eigenaar worden aangevraagd via info@vansteenberge.com of via postadres.

Juridische basis voor verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgeving mag de eigenaar persoonlijke gegevens verwerken tot de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (opt-in en opt-out), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende wettelijke grondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de Eigenaar;
 • Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan het overdragen van gebruikersgegevens naar een ander land dan het eigen land plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens controleren.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de juridische basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen beveiligingsmaatregelen door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de eigenaar aan de hand van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, blijven behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang dit nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen van de Eigenaar binnen de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren telkens wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit wordt vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaarperiode is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Het doel van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: Analyse, Contact opnemen met de Gebruiker, in staat stellen van een online verkoop/ aankoop aan de consument.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

ANALYTICS

Met de services in dit gedeelte kan de Eigenaar webverkeer monitoren en analyseren en kan het worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.


GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)


Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze app bij te houden en te onderzoeken, rapporten over zijn activiteiten voor te bereiden en deze te delen met andere Google-services.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens. Verwerkingspunt: Verenigde Staten.

DE GEBRUIKER CONTACTEREN

CONTACTFORMULIER (DEZE TOEPASSING)
Door het contactformulier in te vullen met hun gegevens, machtigt de gebruiker deze toepassing om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere soorten verzoeken zoals aangegeven door de kop van het formulier. Verzamelde persoonlijke gegevens: adres, stad, bedrijfsnaam, e-mailadres, voornaam en achternaam.

HET ORGANISEREN VAN EEN ONLINE VERKOOP

De modaliteiten omvatten controle op operationaliteit van de webshop, alsook controle van leeftijd bij aankoop van alcoholhoudende dranken.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit
van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

2.2 De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens verwerkt door de Eigenaar.
Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk gewenst moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken als ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
 • Toegang tot hun Data. Gebruikers hebben het recht te weten te komen of de Eigenaar de Gegevens verwerkt, informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en vraag om rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of te corrigeren.
 • Het ontvangen van hun gegevens en deze laten overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om het zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via contact(at)apd-gba.be

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking​

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die berust bij de eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen van de eigenaar, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen die verwerking door een reden te bieden die verband houdt met hun specifieke situatie.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren of de eigenaar persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerkt, kunnen gebruikers verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen​​

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document.
Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

3. Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: wachtwoorden

 • Indien nodig geven we via de telefoon wachtwoorden van systemen aan externe partners door en nooit via e-mail
 • Bij het maken van nieuwe wachtwoorden zorgen we ervoor dat ze sterk genoeg zijn
 • Wanneer een medewerker ons bedrijf verlaat, zorgen we ervoor dat hij geen toegang meer heeft tot de verschillende systemen

Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen met brouwerij Van Steenberge.

Info@vansteenberge.com

09 344 50 71

Gulden Draak Porto 5

Gulden Draak Bierhuis